maandag 20 februari 2012

-Erg veel meer plusjes dan minnetjes vanmorgen op de bekende Europese aandelenmarkten. Overname-verhalen spelen een zekere rol, net zoals de tienduizendste keer dat er vooruitgang wordt gemeld in Griekenland en het verhaal dat de Chinese banken verder ondersteund gaan worden. Het is meer dan duidelijk dat in de ogen van handelaren/beleggers slecht/tegenvallend nieuws simpelweg gewoon niet meer bestaat. Wat kan het leven toch makkelijk zijn.

-Chinese banken dus. Waarom denkt u dat een volgende steunmaatregel nodig is? Omdat het zo goed gaat? Nee natuurlijk, die maatregelen zijn alleen maar nodig omdat het niet goed gaat. En het gegeven dat er steeds meer maatregelen nodig zijn, betekent dus alleen maar dat de problemen in China aan het toenemen zijn. Steunmaatregelen zijn geen goed nieuws, steunmaatregelen zijn slecht nieuws.

-Nog meer 'goed' nieuws, nu uit Spanje waar de vakbonden stakingen gaan uitroepen om de versoepeling van de arbeidsmarkt tegen te houden. Dit bericht geeft primair aan dat zelfs veranderingen waarvan alle, maar dan ook alle mensen die er verstand van hebben, zeggen dat het zo snel mogelijk moet gebeuren, nog niet zo makkelijk door te voeren zijn.

-Een ander punt wat nog steeds genegeerd wordt, is de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen en de consequenties daarvan voor de bestedingen. Vanmorgen het verhaal over de pensioen-kortingen in 2013. Het verhaal over groei van de Nederlandse economie in 2012 kun je gerust op je buik schrijven.

-Het negatiefste nieuws heeft echter betrekking op de acties van de ECB die zonder enige vorm van overleg eenzijdig allerlei eerder gemaakte afspraken aanpast in eigen voordeel en daarmee een grote rechtsongelijkheid creëert en het vertrouwen in de rechtstaat ondermijnt. Het gaat dan om het zomaar aanpassen van de voorwaarden van allerlei Griekse staatsleningen die de ECB het afgelopen jaar heeft gekocht. De ECB heeft haar Griekse obligaties omgezet in andere obligaties waarop geen verliezen geleden kunnen worden terwijl alle andere eigenaren van die leningen zwaar moeten gaan afboeken. Hoezo rechtsgelijkheid, hoezo overheid als betrouwbare partner en hoezo nog veel meer dingen die van cruciaal belang zijn voor het vertrouwen van het publiek in de rechtstaat.

1 opmerking:

 1. Beste Kees,

  Aansluitend op de zogenaamde onschendbaarheid van de ECB die inderdaad democratie ondermijnend bezig is wil ik je graag vragen naar jou mening betreffende het ESM. Daar wordt namelijk door niemand over gerept terwijl dit nog vele malen erger is dan het omruilen van obligaties. Kort gezegt zou dit de ondergang van de soevereiniteit in Nederland zijn.

  Zie feiten hieronder zoals opgenomen in het ESM verdrag wat wederom zonder referendum klakkeloos er doorheen gedrukt wordt. Het legt de totalitaire macht bij de banken neer en vermoord voorgoed de democratie, voor zover deze nog bestond natuurlijk.

  Graag hoor ik eens jouw visie hierop en of jij enig idee hebt waarom dit stil gezwegen wordt in de media en de burgers in volledig Europa in het ongewisse gelaten worden?

  ARTIKEL 32
  Rechtspositie, voorrechten en immuniteiten
  1. Teneinde het ESM in staat te stellen zijn doel te verwezenlijken, worden aan het ESM op het grondgebied van elk ESM-lid de rechtspositie en de voorrechten en immuniteiten, als vermeld in dit artikel, toegekend. Het ESM tracht erkenning van zijn rechtspositie en van zijn voorrechten en immuniteiten te verkrijgen op andere grondgebieden waar het functies vervult of activa bezit.

  2. Het ESM bezit volledige rechtspersoonlijkheid; het heeft volledige handelingsbevoegdheid om:
  a) roerende en onroerende goederen te verkrijgen of te vervreemden;
  b) overeenkomsten te sluiten;
  c) in rechte op te treden; en
  d) elke overeenkomst en/of alle protocollen betreffende de hoofdzetel te sluiten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat zijn rechtspositie en zijn voorrechten en immuniteiten worden erkend en dat daaraan gevolg wordt gegeven.
  3. Het ESM, zijn eigendommen, fondsen en bezittingen, waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van rechtsvervolging, behoudens voor zover het ESM uitdrukkelijk afstand doet van zijn immuniteit ten behoeve van een procedure of volgens de bepalingen van een overeenkomst, met inbegrip van de documentatie van de financierings-instrumenten.
  4. De eigendommen, fondsen en bezittingen van het ESM, waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van onderzoek, vordering, verbeurdverklaring, onteigening of andere vormen van beslag op grond van een maatregel van bestuurlijke, gerechtelijke, bestuursrechtelijke of wetgevende aard.
  5. Het archief van het ESM en alle documenten die aan het ESM toebehoren of die het onder zich heeft, zijn onschendbaar.
  T/ESM 2012/nl 47
  6. De terreinen van het ESM zijn onschendbaar.
  7. Elk ESM-lid dat en elke staat die de rechtspositie en de voorrechten en immuniteiten van het ESM heeft erkend, staat voor de officiële mededelingen van het ESM dezelfde behandeling toe als die welke de officiële mededelingen van een ESM-lid genieten.
  8. Voor zover zulks noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden waarin dit Verdrag voorziet, zijn alle eigendommen, fondsen en bezittingen van het ESM vrijgesteld van beperkingen, regelingen, controles en moratoria van welke aard ook.
  9. Het ESM is vrijgesteld van elke verplichting om te worden erkend of een vergunning te verkrijgen als kredietinstelling, verlener van beleggingsdiensten of enigerlei andere uit hoofde van de wetgeving van een ESM-lid erkende, vergunninghoudende of gereguleerde entiteit.

  Ik zie je reactie graag tegemoet.

  Bedankt alvast voor je tijd om dit te lezen.

  Met vriendelijke groet,

  JvdB

  BeantwoordenVerwijderen